Arapan ya Bolong

Nakaukulan ka na Wikipedian Pangasinan!

Say Wikipedia nausar ed intiron talba. Aga labat nabasa ray nanduruman artikulo, sarag to met ya dumaen so napera da ra. Say salitan Wikipedia, pinantekep ya salitan nanlapod wiki tan ensayklopedia.

Akasulat ed Salitan Pangasinan so ayan Wikipedia. Karaklan ya makapansalita na Pangasinan, manaayam ed Luyag na Pangasinan. Balet dakel met ran Pangasinan so manaayam ed arom ran parte ed mundo.

Sarag mon naitulong ed Wikipedian Pangasinan

Ulupan tayo ed Wikipedian Pangasinan

  • Diad kaleskesan tayo pantongtongan so amin ya bagay nipakar ed Wikipedian Pangasinan.
  • Diad pankabatan tayo mikabat ed ulupan tayo diad Wikipedia.
Language