Salvador Dalí

Sakey ya Surealist si Salvador Dali. Taga Espanya. Kabat si Dali ya manpi-pintor na natutunaw ran orasan.

Dalí 1965

listaan ya nakaukulan ya artikulo ed balang salita