Salitan Waraynon

Ipatalos yo pa ya ed salitan Pangasinan. Sarag yon dagdagan o bawasan. Salamat.


Waray-Waray language map.png

Say Waraynon (a.k.a. Wáray-Wáray, o Winaray odin L(in)eyte-Samaranon) ya sanga na boleg ya salitan islas Filipinas ed sagor.

Saray salitanEdit

Walay dagdagan, o bawasan diad salitan ya Pilipino ed numero

Arapan Usá
Dalawa Duhá
Tatlo Tuló
Apat Upat
Rima Limá
Annem Unom
Puto Pitó
Dalo Waló
Nuwan Siyám
Siampo Napúlô
Elf (Napúlô kag usá)