1 na 1 Juan

Isusulat mid sikayoy nipaakar ed Salita na bilay a wala la nanlapud gapoy gapo. Nadngel mi, anengneng na dilin mata mi, on, naimatunan mi, tan naegnaan na dilin lima mi. Nen nagmaliw a nanengneng yan bilay, anengneng mi. Sasalitaen mi tan ibabaga mid sikayoy nipaakar ed bilay ya andi-anggaan a kaibay Ama tan nipaamta ed sikami. No antoy anengneng tan nadngel mi sikatoy ibaga mi met ed sikayo, pian nakaiba mi kayo ed pikakasakey mid Ama tan daid Anak ton Jesu-Cristo. Isusulat mi ra ya, pian magmaliw a nagnap so liket tayo.

Saya so balitan nadngel mid Anak to, tan ipapakabat mid sikayo: Silew so Dios tan anggapon balut so kabilongetan ed sikato. Kanyan no ibaga tayon walay pikakasakey tayod sikato, balet et mambibilay itayod kabilongetan, mantitila tayo tan ag itayo mambibilay onung ed katwaan. Balet no mambilay itayo ed silew a singa sikato et walad silew, walay maung a pankakasakey tayo tan say dala na Anak ton Jesus et linisan to itayo ed amin a kasalanan.

No ibaga tayon anggapoy kasalanan tayo, titilaan tayoy sikatayon dili tan anggapoy katwaan ed sikatayo. Balet no ipatwa tayod Dios iray kasalanan tayo tan gawaen to itayon malinis diad pangekal to ray amin a kaogsan ed bilay tayo, lapud sikato et matoor tan matonung. No ibaga tayon ag itayo nankasalanan, gawaen tayon matilay Dios tan anggapod sikatayoy salita to.