Sayan sulat nanlapud kinen Pablo, sakey ya aripen nen Jesu-Cristo, atawag a magmaliw ya apostol tan pinilin mampulong na Maung a Balita na Dios.

Ipapaisip ya buralen lan tampol so ayan bolong.
The reason given is "this article is literally copied from the PNPV Bible (Maung a Balita) published by the Philippine Bible Society, copyrighted 1983". If you disagree with its speedy deletion, please explain why on its talk page. If this page obviously does not meet the criteria for speedy deletion, or you intend to fix it, please remove this notice, but do not remove this notice from a page that you have created yourself.

Administrators, remember to check if anything links here and the page history (last edit) before deletion.

Sayan Maung a Balita ya abayag lan insipay Dios diad panamegley da ray propita to tan nikorit ed Masanton Sulat, et nipaakar ed Anak na Dios a si Jesu-Cristo a Katawan tayo. No nipaakar ed inkatoo to, sikatoy nianak a kabyangay boleg nen David; no nipaakar ed masanton inka-Dios to, nipaamta a sikatoy Anak na Dios diad panamegley na makapanyarin gawa, a salanti say inkioli tod bilay. Diad panamegley to, inawat mid Dios so baleg a panangaro to tan say inkaapostol, pian natanggoyur min manisia tan mangonur ed Cristo iray amin a katoowan. Kabyangan tayo met ed saray katoowan a tinawag na Dios, pian magmaliw iran mananombuk nen Jesu-Cristo.

Kanyan susulaten ta kayo, amin yon wadtad Roma ya inararoy Dios tan tinawag ton magmaliw a totoo to:

Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan tayo a Jesu-Cristo na bindision tan kareenan.

Onona, misalamat ak ed Dios diad panamegley nen Jesu-Cristo, lapud sikayon amin; ta nibabawag ed intiron mundo so pananisia yo. Say Dios, a panlilingkuran kod intiron pusok diad pangipupulong koy Maung a Balitan nipaakar ed Anak to, so tasik ya ipipikasi ta kayo lawas. Ipipikasik ed Dios ya iyabuloy to komun natan a makakar ak lad tan. Ta ontan lay pampipilalek kon onlad tan, pian niiter kod sikayoy maispiritun bindision a mamabiskeg ed sikayo. Say labay kon ibaga, say pantutulongan tin amin ed pamabiskeg na pananisiay sakey tan sakey.

Agagi, nepeg yon amtaen a ginetmak lan amimpiga so onlad tan, balet anggad natan walan naynay so manesebel ed siak. Labay ko met so mananggoyur ditan na saray totoo pian manisia rad Cristo, a singa impananggoyur kod saray arum a Hintil. Ta nakaukolan a gawaen ko ya ed saray Grigo tan saray barbaro, diad saray walay-aral tan saray anggapoy-aral. Kanyan pampirawatan koy mangipulong koy mangipulong na Maung a Balita ed sikayo met iran wadtad Roma.

Ag ko ibaing so Maung a Balita, ta sikatoy pakayariy Dios a mangilaban ed amin a manisia, onona ray Judio, insan saray Grigo. Ipapaamta na Maung a Balita a say pamirdonay Dios ed saray kasalanay katoowan et onggapo tan mansamput ed panamegley na pananisia. Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Mambilay diad panamegley na pananisia so toon apirdona ray kasalanan to."

Ta nipaamta a manlapud tawen so sanuk na Dios ed amin a kasalanan tan kaogsan da ray totoon mamapaer na pangipakabat na katwaan, lapud kaogsan da. Malinew ed sikara so nayarin amtaen na too nipaakar ed Dios. Say Dios a dili so angipalinew ed sikara. Ta nanlapu lad impamalsay Dios ed mundo say ag nanengneng a kipapasen to, a salanti say andi-anggaan a pakayari tan inka-Dios to, et nanengneng a malinew la tan natalusan na saray totoo diad panamegley da ray pinalsa. Kanyan anggapo lay nibaraay totoo! Anggaman a kabat da lay Dios, ag da inggalang a Dios odino akisalamatan. Ingen, andi-kakanaan so kanunotan da tan abilongetan so ag makatalus ya otek da. Mankabatkabatan ira balet diad tuay tua, makulang-kulang ira. Anta igalang da komun so ag ompatey a Dios, igagalang da ray talintaoy toon ompatey, saray talintao da ray manok, o ayayep ya apatiray sali o onkokorung ya ayayep.

Lapud onyay kaogsay katoowan, say Dios pinaolyan to la ran manggawa na saray marorotak, a bengatla onung ed labay na puso ra. Manggagawa ni ray mabanday ed laman na sakey tan sakey. Ibebeneg day katwaan a nipaakar ed Dios tan sasalatan da na tila. Igagalang tan pnalilingkuran day pinalsa, aliwan say Manamalsa a nepeg a galangen ed ando lan ando! Amen.

Lapud saya, say Dios pinaolyan to ran manggawa na saray makapabaing a liket na laman. Anggan saray bibii ikakaindan day impamalsaan ed sikara, ta saray kapara ran bibii so piaakdulan da. Ontan met a saray lalaki ikakaindan day impamalsaan ed sikaran miakdul irad bibii, tan ompepetang so marorotak a liknaan dad kapara ran lalaki. Mabambanday so gagawaen da ray lalaki ed kapara ran lalaki, kanyan nadudusa ra onung ed kanepegay maoges a gagawaen da.

Lapud saray totoo et ag da labay a kabaten so Dios, pinaolyan to ra ed maoges iran kanunotan da, kanyan gagawaen day ag manepeg iran gawa. Napno ra na amin a kaogsan, kaambagelan, kinaagom tan maibobosul a kaisipan; napno ray imon tan maoges iran getma; maliket irad panagpatey, panagkolkol, tan panagsaol. Managtalabotob ira, managderal na kagalangay kapara ran too, managbosul ed Dios, managpabaing, mapaatagey, mapasirayew, managanap na balon kaogsan a gawaen da, benger irad atateng da. Makulang-kulang ira, ag da amtay misipan, anggapoy panangaro tan panangasi rad kapara ra too. Amta ra, ya onung ed ganggay Dios, kanepegan ya ompatey iray manggawa na saray onya, balet siansain gagawaen da. Aliwan saya labat, aabubunan da ni ingen iray manggagawa ed saraya.