Patar ya Tonon Clavier

Say Patar ya Tonon Clavier (Das Wohltemperierte Klavier diad gendat ya German) o BWV 846–893, sakey inpantipon ya musikan para keyboard nen Johann Sebastian Bach.

Titulon bolong na Das Wohltemperirte Clavier