Sayan sulat nanlapud kinen Judas ya aripen nen Jesu-Cristo, tan agi nen Santiago-

Diad saray tinawag na Dios a mambibilay irad panangaroy Dios Ama tan panagtalima nen Jesu-Cristo:

Napano-pano kayo komuy panangasi, kareenan, tan aro.

Inararon agagi, gagawaen ko lawariy anggaay nayarian kon mansulat ed sikayo nipaakar ed kilalaban tayo. Balet lapud amtak a sikato yay nakaukolan, apasootan ak a sulaten ta kayo natan pian tanggoyuren ta kanyon mangitalindeg na pananisian inter na Dios ya amimpinsan ed saray totoo to. Ta say impakasalet ed sikatayo na saray totoon anggapoy Dios et ag naimano. Ikakana ray panangaroy Dios ed minumundon pamaakaran; ipopolisay day Jesu-Cristo, say bukbukor a Pangulo tan Katawan tayo. Balet impasakbay lan abayag na Masanton Sulat so pakadusa ra.

Anggaman a kabat yo la ya, labay kon ipanunot nid sikayo no panoy impangilaban na Katawan ed saray totood Israel diad impangipaway tod sikara ed Egipto, balet kayari to ya, dineral to ray ag anisiad sikato. Nunot yo met iray anghil ya ag nansiansiad sakop na kanepegan tan kipapasen da; ingen tinaynan day panaayaman da. Say Dios binalur to ra na andi-anggaan a golunggolung diad aralem tan ambilonget a pasen, a diman da aalagdey pakadusa ra no Agew na Okum. Nunot yo met so Sodoma, Gomorra, tan saray kaliber-liber dan baley. Lapu met ed impanggawa da ray totood man na inmoralidad tan saray kasalanan sumpad inkatoo ra, manlilikna ray dusa ed andi-anggaan ya apoy, a sikatoy pamasakbay ed amin a katoowan.

Ontan met, sarayan tila-tilan bumabangat, lapud saray kugkopig da, dodotakan da ray laman dan dili, balbalawen day pakayariy Dios, tan lemlemewen da ray gagalangen ya anghil. Anggan si Miguel ya Arkanghil nen akisingbatan ed kinen Diablo nipaakar ed bangkay nen Moises, ag to nitepel a sintinsiaan so Diablo na ansakit iran salita. Inkuanto, "Pampasnukan kay Katawan!" Balet lelemlemewen na sarayan totoo iray bengatlan ag da natalusan. Saray bengatlan amta ra lapud inkatoo ra, a singa saray amtay ayayep ya atap, so mandederal ed sikara met lamlamang. Makapasinagem so pansumpalan da, ta inalig day ginawa nen Cain! Lapu labat ed kuarta, inalig day lingon ginawa nen Balaam. Sinumlang day Dios, a singa ginawa nen Core, kanyan adusa ra met a singa sikato. Makarotarotak ira diad pirongo rad sikayo, lapud makapabaing a panangan da. Say laman da labat so nununoten da. Singa ra lorem ya ipapalig-palig na dagem, balet ag mangipelag na oran. Singa ra met kiew ya ag mambunga anggan panaoy panagbunga; aliling day kiew ya abagut anggad lamut, tan inate-atey la. Singa ra ankakabaleg a daluyon ed dayat a saray makapabaing a gawa so bora ra. Singa ra abalbalang a bitewen a nigana rad anggad anggan sankabilongetan a pasen.

Sikaray labay ya ibaga nen Enoc, a kabyangay kumapiton kailalakan a nanlapud si Adan, nen nampropisiya, "Nengneng yo! Onsabiy Katawan a kaiba to ray libo-libon masanton anghil to, pian sintinsiaan toy amin a katoowan tan dusaen to ray makasalanan lapud maoges iran gawgawa ra, tan lapud saray maoges a sinalita ra sumpad Dios!"

Mariklamo ra yan totoo tan managtetel irad saray arum; oonuren day maoges a pilalek na laman, mapaatagey irad panagsalita, tan papalingoen da ray arum, pian naala ray labay da.

Balet tandaan yo, inararon agagi, iray imbagad sikayo nen saman na saray apostol na Katawan tayon Jesu-Cristo! Inkuandad sikayo, "Diad kaonuran iran agew, ompaway iray managbalaw, totoon mangoonur na maoges iran pilalek da." Sikara yay totoon managgaway pansisian, minumundoy kabibilay da, tan ag manaayam so Ispiritu ed sikara. Balet mampabiskeg kayo, inararon agagi, ed sankasantosan a pananisia yo. Mampikasi kayo diad pakayari na Ispiritu Santo. Mansiansia kayod panangaroy Dios legan yon aalagdey Katawan tayon Jesu-Cristo, a mangiter na bilay ya andi-anggaan ed sikayo lapud panangasi to.

Kasian yo ray manduaruwa; ilaban yo ray arum diad panamegley na panyarawi yod sikara ed apoy. Kasian yo met iray arum, balet nantekep na takot so pangasi yo; bosul yoy ikakawes dan amansaay maoges iran pilalek na laman.

Diad sikato a makaasikasod sikayo pian ag kayo napelag tan makapangyarap ed sikayo ya anggapoy pakabalawan ed sikayo, tan walay baleg a liket diad mapagalang a kawalaan to - diad saksakey a Dios a Manangilaban tayo diad panamegley nen Jesu-Cristo a Katawan tayo, so kawalaan komuy kagalangan, katageyan, pakayari, tan pakaoley, manlapud gapoy gapo, natan, tan anggad angga! Amen.