Genesis 2

Asumpal sirin ya apalsa so tawen tan dalin tan amin a logan da. Diad loob na anem agew asumal na Dios a pinalsa ira yan amin, insan diad kumapiton agew nampainawa ed amin a kimey to. Binindisionan na Dios yan kumapiton agew tan imbiig ton sakey a masanton agew, ta diad sayan agew asumpal toy impamalsa tod gangana tan nampainawa. Onya so istoria na inkapalsa na sansinakuban.

Nen kayari na KATAWAN a Dios a pinalsa so tawen tan dalin, anggapo ni ray tanaman ed dalin odino bokel a tinmubo, lapud ag to ni pinaoran, tan anggapoy toon ondalus ed dalin. Balet pinmaway so danum ed saray sobul tan aparanuman so dalin.

Insan say KATAWAN a Dios angalay dabuk ed dalin, minoli ton sakey a too-too, insan to iningasan na linawan manangiter na bilay ed saray abut na eleng to, et nagmaliw a mabilay a too.

Insan say KATAWAN a Dios nanggawa na sakey a tanamanan diad bandad bokig a sakop na Eden, tan diman to impanayam imay toon minoli to. Pinatubo to rad may amin a klasiy mararakep a kiew tan pinabunga to ra na masasamit a prutas. Diad pegley na tanamanan so kawalaan na kiew a mngiiter na bilay, tan say kiew a mangiiter na pakaamta ed maung tan maoges.

Walay ilog ya onaagos ed Eden tan sasalugen to may tanamanan; diad paway na Eden nansanga na apatiran ilog. Pison so ngaran na onaan ya ilog; onaagos ed kaliber-liber na bansa na Havila. Dia naalmoy puron balituk, tan pati nidoma-doman pabalingit tan saray ankablin batoy alahas. Gihon so ngaran na kumadwan ilog; onaagos ed kaliber-liber na bansa na Cus. Tigris so ngaran na kumatlon ilog; onaagos ed bandad bokig na Asiria, tan Eufrates so ngaran na kumapat ya ilog.

Insan say KATAWAN a Dios inala to may too tan impasen tod tanamanan na Eden, pian nadalusan to tan naasikaso to. Ingganggan tod sikato, "Nayarian mon kaney bunga na antokaman a kiew ed tanamanan, balet ag ka mamangan na bunga na samay kiew a mangiiter na pakaamta ed maung tan maoges. Ag nepeg a kanen so bunga na saman a kiew; ta no kanen mo, ompatey ka diad agew a pangan mo."

Insan inkuan na KATAWAN a Dios, "Aliwan maung a mambukbukor so too. Igawaan ko na sakey a manepeg a kaiba to tan katulongan to." Kanyan nanmoli na dalin tan sayan minoli to ginawa ton ayayep tan manomanok. Insan to ra inyakar ed samay too, ta nengnengen to no antoy pangingaran tod sikara. No antoy impanawag tod balang sakey, sikatoy ngaran to. Samay too sirin initdan toy kangaranan iray amin a manok tan ayayep; balet anggapod saraya so manepeg a kaiba to tan katulongan to.

Insan say KATAWAN a Dios pinaogip toy malmalet imay too; nen naogip, angoyus na sakey ed saray taglang to may laki, insan to kinopit so laman ya angalaan to. Ginawa ton bii imay taglang, insan to inyakar ed samay laki.

Inkuanto may laki,

"A, salamat, sikto yan siansiay kaparak.
Pokel ya inalad saray pokel ko, tan laman ya inalad laman ko.
'Bii' so ngaran to, ta inala ed laki."

Sikato ya sirin so makasengeg no akin et taynan na laki so ama to tan say ina to tan mikasakey ed asawa to, et magmaliw iran saksakey a laman.

Labus-lakseb imay laki tan samay asawa to, balet ag da ya imbaing.