36 Saray Bilang

Saray pangulo da ray pamilya ed boleg nen Galad, a lakin anak nen Makir tan apo nen Manases a lakin anak nen Jose, linma rad kinen Moises tan saray arum a pangulo na Israel. Inkunda, "Say Katawan ingganggan to kayon mangapag na dalin ed saray totood Israel diad panamegley na pampapalaranan. Ingganggan to kayo met a mangiter na kayaryan nen kanayon min Zelofehad ed saray bibiin anak to. Balet no miasawa ra ed saray lalakin kabyangay na sananey a tribu, say kayaryan da et nasakop na sayan sananey a tribu, et diad ontan onmelag so apag mi. Diad Taon na Panangipawil na amin a kayaryan a nilako et nepeg lan ipawil ed gendat ya akankayaryan, say kayaryan da ray bibiin anak nen Zelofehad et mansiansia lan niyarum ed tribu na angasawad sikara tan nabawas ed tribu mi."

Kanyan si Moises inter tod saray totood Israel so onggendan a ganggan na Katawan. Inkuanto, "Duga so ibabaga na tribu nen Manases. Kanyan say Katawan imbaga to a saray bibiin anak nen Zelofehad et nayarian day miasawa ed siopaman, balet dia labat ed saray kabyangan na dilin tribu ra. Kayaryan na balang sakey ya Israelita et nepeg a mansiansia ed dilin tribu ra. Kayaryan na balang sakey ya Israelita et nepeg a mansiansia ed dilin tribu to. Balang sakey a biin akatawir na kayaryan ed tribud Israel a kawalaanto, et nepeg a miasawa ed lakin katribuan to. Diad onya balang sakey ya Israelita et tawiren toy kayaryan na saray lalaki to, kanyan ag onlad sananey a tribu so kayaryan to. Say kayaryan na balang tribu nepeg a mansiansian kayaryan to."

Kanyan di Mala, Tirza, Hogla, Milca, tan Noa ya anak nen Zelofehad et ginawa ra so ingganggan na Katawan ed kinen Moises; akiasawa ra sirin ed saray kakapinsan da. Akiasawa ra ed saray lalakin kabyangan na saray boleg na tribu nen Manases a lakin anak nen Jose, kanyan nansiansiad tribu nen ama ra so kayaryan da.

Sikara yay bilin tan totontonen ya inter na Katawan ed saray Israelita diad panamegley nen Moises diad saray patar na Moab ed nibaliw na Ilog na Jordan manlapud Jerico.