2 Saray Arari, Kapitulo 1

Kayariy impatey nen Ari Acab na Israel, linmaban ed Israel so bansa na Moab.

Aminsan ya agew si Ari Ahazias na Israel apattak a nanlapud balkon na toktok na palasio to ed Samaria tan mapalaloy inkasakitan to. Angibaki sirin na saray mangipanon ed Baalzebub a dios na siudad na Ekron ed Filistia, ta amtaen da no kasi onabig ni odino andi la. Balet ingganggan na sakey ya anghil na Katawan si Elias, say propitan taga Tisbe, ya onla ta abeten to ra may imbaki nen Ari Ahazias tan tepeten tod sikara, "Anggapo ta lay Dios na Israel, et onla kayon mangipanon ed Baalzebub a dios na Ekron? Ibaga yod ari ya onya so ibabagay Katawan, 'Ag ka la onabig ed inkasakitan mo; ompatey ka la!'"

Sinumpal nen Elias so ingganggan na Katawan, tan amawil ed ari ira may imbaki to. "Akin et pinmawil kayo?" tepet na ari.

Inmebat ira, "Inabet kami na sakey a laki tan imbaga ton ompawil kamid sika, ta ibaga mid sika so ibabagay Katawan, 'Anggapo ta lay Dios na Israel, kanyan mangibabaki kay mangipanon ed Baalzebub a dios na Ekron? Ag ka la onabig ed inkasakitan mo; ompatey ka la!'"

"Antoy nengneng to tan a laki?" tepet na ari.

"Akakawes na katat na ayep tan akabalkes met na katat," ebat da.

"Si Elias imam!" inkuan na ari.

Insan angbaki na opisyal to tan limamplon lalaki, ta erelen day Elias. Arumog na samay opisyal si Elias a manyodyorung ed toktok na sakey a pokdul, tan kuantod sikato, "Too na Dios, ingganggan na ari ya nakseb ka."

"No sakey ak a too na Dios," ebat nen Elias, "ompelag komun a manlapud tawen so apoy a mamatey ed sikat tan saray totoom!" Pinmelag a tampol a nanlapud tawen so apoy ya amatey ed samay opisyal tan saray totoo to.

Angibaki lamet so ari na sananey ya opisyal tan limamplon totoo. Linma ra tan kuandad kinen Elias, "Too na Dios, ingganggan na ari ya onakseb kan tampol!"

"No sakey ak a too na Dios," ebat nen Elias, "ompelag komun a manlapud tawen so apoy a mamatey ed sika tan saray totoom!" Pinmelag a tampol a nanlapud tawen so apoy ya amatey ed samay opisyal tan saray totoo to.

Angibaki ni lamet na sakey ya opisyal tan limamplon lalaki. Linmad pokdul imay opisyal, tinmalimukor ed arap nen Elias, tan akikasi, "Too na Dios, kasian mo ak pa tan saray totook. Kawananen mo pay bilay mi! Pinatey la na apoy a nanlapud tawen ira may duaran opisyal tan saray totoo ra; balet kasian mo ak pa!"

Inkuan na anghil na Katawan ed kinen Elias, "Mila kad sikato, tan ag ka natatakot." Kanyan akilay Elias ed samay opisyal tan linma ra ari. Inkuantod ari, "Onya so ibabagay Katawan: 'Lapud angibaki ka na saray mangipanon ed Baalzebub a dios na Ekron - a singa anggapo lay Dios na Israel a pangipanonan - ag ka la onabig; ompatey ka la!'"

Inatey si Ahazias, onung na imbagay Katawan diad panamegley nen Elias. Anggapoy lakin anak nen Ahazias, kanyan sinmalat ed sikaton manari si agi ton Joram, diad kumadwan taon na panooley nen Jehoram a lakin anak nen Josafat tan ari na Juda.

Nisulat ed libron Say Awaran da ray Ararid Israel iray arum nin ginagawa nen Ari Ahazias.