1 Saray Hebreo

Nen saman, nansalitay Dios ed saray lalaki tayo diad panamegley da ray propita. Amimpiga-piga to yan ginagawa, tan diad nandoroman pamaakaran. Balet diad sarayan kaonuran ya agew, say Dios nansalitad sikatayo diad panamegley na Anak to. Pinalsa na Dios so sankamundoan diad panamegley na Anak, a pinili ton manawir na amin a bengatla. Say Anak isisinag toy liwawa na kagalangay Dios, ta walad sikatoy peteg ya inka-Dios na Dios. Sikatoy manaasikasod sankamundoan diad panamegley na makapanyarin salita to. Kasumpal ton nilinisan iray katoowan ed saray kasalanan da, inmirung ed nikawanay Dios, say Sankatageyan a Pakayari.

No lalon matalonggaring so ngaran ya inter na Dios ed Anak nen say ngaran ya inter tod saray anghil, ontan met a lalon matalonggaring so Anak nen say sikara. Ta say Dios ag ton balut imbagad siopaman ya anghil,

"Sikay Anak ko;
natad sayan agew,
nagmaliew ak ya Amam."

Ontan met ya ag to imbagad siopaman ya anghil to,

"Siak so magmaliw ya Ama to,
tan sikatoy magmaliw ya Anak ko."

Nen say Dios et ngalngali to lan ibakid sankamundoan so bogbogtung ya Anak to, inkuanto,

"Sikatoy nepeg ya igalang na amin
da ray anghil na Dios."

Nipaakar ed saray anghil, inkuay Dios,

"Say Dios gagawaen ton dagem
iray anghil to,
tan manliub ya apoy iray aripen to."

Balet nipaakar ed Anak, inkuay Dios:

"Say panarian mo, O Dios,
mansiansian anggad angga!
Maptek so panoley mod saray totoom.
Inarom so kaptekan,
balet kabosul moy kaogsan;
kanyan say Dios a Dios mo pinili to ka,
tan initdan to kay liket na kagalangan,
a lalon baleg nen say inter tod saray kakaibam."

Inkuanto ni,

"Sika, Katawan, pinalsam nen gapoy gapo so sankamundoan,
tan saray dilin limam so nanggawad katawenan.
Naandipat ira, balet mansiansia ka, ondaan iran amin a singa kawes.
Topien mo ran singa kolibemben, tan singa ra kawes a nasalatan,
Balet ag kan balut mangoman, tan ag mangangga so bilay mo."

Say Dios ag ton balut imbagad siopaman ya anghil to:

"Yorung kad nikawanan ko,
anggad napasuksok ed sika ray kalaban mo."

Siopa sirin iray anghil? Ispiritu ran amin a manlilingkur ed Dios, tan imbaki to ran ontulong ed saray mangawat na kilalaban.