1 Saray Gawgawa

Pinablin Teofilo:

Diad samay inmonan libro ya insulat ko, insalaysay koy amin a ginagawa tan imbabangat nen Jesus, nanlapud impangigapo toy kimey to ya anggad agew na impakaitagey tod tawen. Kasakbayan na impakaitagey to, binilin tod panamegley na Ispiritu Santo iray pinili ton apostol. Kasumpal na impatey to, amimpigan nampapanengneng ed sikara, kanyan apaneknekan a tuan mabilay. Diad loob na apataploy agew, nampapanengneng ed sikara tan imbabangat to ray nipaakar ed Panariay Dios. Aminsan ed sarayan impantitipon da inkuanen Jesus, "Ag ki ni ontataynan ed Jerusalem, ta alagar yo niy asalitak lad sikayon insipay Amak. Nambinyag na saray totoo si Juan ed danum, balet ag mabayag, nabinyagan kayo ed Ispiritu Santo."

Kanyan nen aminsan a nantitipon ira, tinepet dad kinen Jesus, "Katawan, ipawil mo la kasi natan ed Israel so Panarian mo?"

Inmebat si Jesus, "Saray panaon tan agew ya inggetar na Ama diad pakayari ton dili, et ag la nakaukolan ya amtaen yo ra. Balet naitdan kayoy pakayari no onsabid sikayoy Ispiritu Santo, tan magmaliw kayon tasik ed Jerusalem, diad intiron Judea tan Samaria, tan diad amin a sokung na mundo." Kapangibaga to ya, niatagey ed tawen leleg dan nenengnengen, insan asaniban na lorem.

Akatangay ni rad tawen a sankanengneng day itataynan to nen kabebekta, duaran lalaki ya akakawes na ampoti so nanalagey ed abay da. "Sikayon lalaki a taga Galilea," inkuanda, "akin et manalalagey kayon akatangay ed tawen? Sayan Jesus a nanlapud pegley yo tan niatagey ed tawen, et ompawil lamlamang a singa impakanengneng yod sikaton linma ed tawen."

Pinmawil ed Jerusalem iray disipulo. Nanlapu rad Palandey na Kaolibaan, a ngalngali sakey kilomitroy kaarawi tod siudad na Jerusalem. Sikara ya di Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago ya anak nen Alfeo, Simon a Patriota, tan si Judas ya anak nen Santiago. Kasabi rad abung a tutuloyan da, sinmegep ira tan linmoob irad sakey a kuarto. Naynay iran mankakasakey a mampikasi, a kaiba da ray pigaran bibii tan si Maria ya ina nen Jesus, tan saray lalakin agagi nen Jesus.

Kalabas na pigaran agew, nantitipon iray sakey a sanlasus tan duamplon mananisia. Inmalagey si Pedro tan inkuanto, "Agagik, nakaukolan a nasumpal so walad Masanton Sulat ya imbaga na Ispiritu Santo, diad panamegley nen David, nipaakar ed kinen Judas ya angipangulo ed saray angerel ed kinen Jesus. Kabkaiba mi nen saman, ta apili met a minabang ed panaglingkur."

(Insaliw nen Judas na dalin imay bayar na impantraidor tod kinen Jesus. Diman met lay inateyan to, ta apaktak, awabwab so eges to, tan pinmaway so pait to. Naamtaan ya na amin da ray manaayam ed Jerusalem, kanyan tatawagen da man a dalin ed dilin salita ra na Akeldama, a say talus to et "Alog na Dala.")

"Ta onyay nisulat ed libro na saray Salmo:
'Napaolyan komuy abung to,
tan anggapo komuy manayam diman.'

Nisulat met, 'Wala komuy onsalat ed pasen to tod panaglingkur.'

"Nakaukolan, sirin, a mamili tayoy kaiba min mantasid inkiolid bilay na Katawan a Jesus. Nepeg a say pilien tayo et sakey a lakin kabkaiba mid sanlegay panaon na impipila mid Katawan a Jesus, nanlapud impaminyag nen Juan ed sikato ya anggad impakaitagey tod tawen."

Nampili ra sirin na duaran lalaki: si Matias tan si Jose a tatawagen day Barsabas (tatawagen da met na Justo). Insan ira nampikasi, "Katawan, kabat moy walad puso na balang sakey. Ipanengneng mo pag sikami no siopay pinilim ed sarayan dua a magmaliw ya apostol ya onsalat ed kinen Judas a linma lad pasen a kanepegan to." Kasumpal to ya, kinaut da no siopay napalaran, et si Matias so apili. Sikato sirin so niarum ed saramay labinsakey ya apostol.