Sayan sulat nanlapud kinen Santiago, aripen na Dios tan say Katawan a Jesu-Cristo:

Ipapaisip ya buralen lan tampol so ayan bolong.
The reason given is "this article is literally copied from the PNPV Bible (Maung a Balita) published by the Philippine Bible Society, copyrighted 1983". If you disagree with its speedy deletion, please explain why on its talk page. If this page obviously does not meet the criteria for speedy deletion, or you intend to fix it, please remove this notice, but do not remove this notice from a page that you have created yourself.

Administrators, remember to check if anything links here and the page history (last edit) before deletion.

Ibabano ta kayon amin a totooy Dios, amin yon akaykayat ed intiron mundo.

Agagi, panliketan yo so panlilikna yoy nadoroman subsubok na bilay, ta amta yo a say pakasubok ed pananisia yo et lalon pagmaliwen to kayon maanos. Tan mansiansia kayon mantepel ya anggad kasamputan, pian magmaliw kayon ayadyari tan nagnap tan anggapoy pankulangan. Balet no walad sikayoy kulang na kakabatan, nepeg toy mikerew ed Dios tan naitdan, ta say Dios maliket tan mabonbonluk a mangiiter ed amin a katoowan. Balet no onkerew kayo, nepeg a manisia kayo tan ag kayo manduaruwa, ta siopaman a manduaruwa et singa daluyon ya ipaligpalig na dagem. Ag manilalon mangawat na antokaman a manlapud Katawan yan klasiy too, ta mansalat-salat so kanunotan to tan mansimpisimpitan.

Nepeg a panliketay agin mairap-bilay so pamatagey na Dios ed kipapasen to, tan say agin mayaman so pamaabeba na Dios ed sikato, ta say mayaman a too naandipat a singa rosas na dika. Ta ompaway so agew tan diad onlan lan petang to, pamagaen toy dika, nalaylay met lad satan iray rosas to, tan naderal lay kinarakep to. Ontan met, say mayaman ompatey legan ton gagawaen iray kimey to.

Maliket so toon mansiansian matoor anggaman a wala ray subsubok ya onsabid sikato, ta no nilabas to ra awaten toy tumang, salanti say bilay ya insipay Dios ed saray mangaarod sikato. No manliknay subsubok na bilay so siopaman, ag to komun ibagan tutuksoen na Dios. Ta say Dios ag natukso na kaogsan tan ag to tuksoey anggan siopa. Natukso so too no sikatoy ibalang tan tangguyoren na dilin maoges iran pilalek to. No manlokun so amoges a pilalek na laman, mananak na kasalanan. Tan no ombaleg so kasalanan, mambungay patey.

Ag kayo patitilaan, inararok iran agagi! Nanlapud tawen so balang maung tan nagnap a langkap; nanlapud Ama ya amalsad amin a liwawa. Sikatoy ag mangoman tan ag met panlapway bilonget diad ibeneg to. Onung ed linawa to, initdan to itayoy bilay diad panamegley na tuan salita, pian walay kanepegan tayon magmaliw a sankatalonggaringan ed amin da ray pinalsa to.

Tandaan yo ya, inararok iran agagi! Nepeg a masiglat ya ondengel so balang sakey, mapalnad panagsalita, tan aliwan maipapasnuk. Ta say pasnuk na too ag makatulong ed panumpal na matonung a getmay Dios. Kanyan ikaindan yo lan amiy marotak a kagagawa, tan amin a maoges ya ogali. Suko kayod Dios tan awat yoy salitan intanem tod puso yo, ta sayan salita so makapangilaban ed sikayo.

Toluk kayod salitay Dios. No dengelen yo labat ya ag yo onuren, titilaan yoy sikayon dili. Siopamay ondengel na salita tan ag to onuren, kapara toy toon onarap ed salming ta nengnengen toy lupa to. Kanengneng to, ontaynan tan nalingwanan ton tampol so itsura to. Balet siopamay manosisan maung ed nagnap a ganggan a mangibolus ed saray totoo, tan talagan imanoen to, ya ag to labat dengelen tan lingwanan, no ag ingen onuren to - bindisionan na Dios itan a too ed gawaen to.

No ipasen na siopaman a sikatoy rilihioso, balet et ag to napatonday sangi tod panagsalitay kaogsan, titilaan to labat so sikaton dili tan andi-kakanaay rilihion to. Say rilihion a malinis tan manepenepeg ed arap na Dios tan Ama tayo, saya: say pangasikaso tan panulong ed kairapan na saray olilan sigput tan saray balon bibii, tan say pangasikaso na sikan dili, pian ag ka narotakay kaogsan ed sayan mundo.