Sikato yay Maung a Balita nipaakar ed Jesu-Cristo, say Anak na Dios. Ginmapo onung na insulat nen propita Isaias:

"Inkuay Dios, 'Niay managpulong ko.
Sikatoy ibakik ya onona nen sika a mangiparaay dalanen mo.'
Walay toon mambabandod kalawakan,
'Iparaan yoy dalan na Katawan
tan apiger yoy panakaran to!'"

Kanyan si Juan linmad kalawakan a nambibinyag tan nampupulong. Inkuanto, "Magbabawi kayod saray kasalanan yo tan mampabinyag kayo, et say Dios pirdonaen to kayo." Dinmadagon ondengel ed kinen Juan iray amin a taga Judea tan siudad na Jerusalem. Impatwa ray kasalanan da, tan binibinyagan to ra ed Ilog na Jordan.

Bagoy kamilyo so kawes nen Juan, tan katat so balkes to. Dorun tan dilo so impambibilay to. Inkuantod saray totoo, "Walay manomtombuk ya onsoblay ed siak a lalon makapanyari nen siak, tan ag ak maeneped a mangokbar na sandalya to. Siak bibinyagan ta kayo ed danum, balet sikato binyagan to kayo ed Ispiritu Santo."

Ag abayag, sinmabi si Jesus a nanlapud Nazaret, sakey a baley ed Galilea, tan bininyagan nen Juan ed Ilog na Jordan. Kasakbit nen Jesus, anengneng ton tampol ya alokasay tawen tan say Ispiritun singa malapati ya ondadapod sikato. Insan walay bosis a nanlapud tawen ya inkunato, "Sika so dilin Anak ko ya inararok; pakaliliketan ta ka."

Kasumpal na sayan agawa, say Ispiritu pinaonla tod kalawakan si Jesus. Nanayam diman ya apataploy agew tan legan tod man, tinutukso nen Satanas. Wala met irad may ayayep ya atap, balet nalilingkur iray anghil ed sikato.

Nen apriso lay Juan, linmay Jesus ed Galilea tan nampupulong na Maung a Balitan nanlapud Dios. Inkuanto, "Sinmabi la so nigetar a panaon tan asingger lay Panarian na Dios! Pansibkelan yo la ray kasalanan yo, tan manisia kayo lad Maung a Balita!"

Nen aminsan a manaakar si Jesus ed gilig na Dayat na Galilea, anengneng to ray sanagin Simon tan Andres. Peles dan mansasabokul ed ed dayat, ta sumisigay ira. Inkuanen Jesus ed sikara, "Tombuk kayod siak, ta gawaen ta kayon sumisigay na too." Tinaynan dan tampol iray iket da, tan akila rad sikato.

Kaakar toy daiset, anengneng to met iray sanagin Santiago tan Juan ya anak nen Zebedeo. Wala rad baloto ra tan ipaparaan da ray iket da. Tinawag nen Jesus iran tampol, kanyan tinaynan dad baloto so ama ra tan saray inopaan dan totoo, tan akila rad kinen Jesus.

Linma rad baley na Capernaum, et nen ontombuk ya Agew na Panagpainawa, ginapoan nen Jesus so nambangat ed sinagoga. Mankelaw iray totoo a dinmengel ed sikato ta walay pakaoley ton nambangat ed sikara, tan aliwan singa saray iskriba.

Kabebekta linmoob ed sinagoga so sakey a lakin inaponay maoges ya ispiritu, tan ineyaeyag to, "Antoy pibabalian mod sikami, Jesus a taga Nazaret? Linma ka dian maneral ed sikami? Kabat ko no siopa ka: sika so Masanto na Dios!"

Ingganggan nen Jesus imay maoges ya ispiritu, "Ag ka maingal! Ekal kad sikato!"

Samay maoges ya ispiritu pinatayegted ton maung imay laki, inmingal na maksil, insan inmekal ed sikato. Agaylay pankelaw dan amin, kanyan natetepetan ira, "Anto ya kasi? Balo ya kasin bangat? Walay pakaoley to yan too a mangganggan ed saray maoges ya ispiritu, et oonuren da!"

Maples a kinmayat diad amin a pasen na Galilea so balitan nipaakar ed kinen Jesus.

Kasiput dad sinagoga, tinmuloy iran tampol ed abung di Simon tan Andres. Kaiba ra met si Santiago tan si Juan. Akarokul so biin katolangan nen Simon, ta napepetang. Kanyan kasabi nen Jesus, imbaga ra yan tampol ed sikato. Dinago nen Jesus ed dinokulan to, binembenan tod lima, insan inibaan ton binmangon. Nakal so petang to, tan nansirbid sikara.

Kaselek na agew, inyakar na saray totoo ed kinen Jesus iray amin a mansasakit tan saray inaaponan na saray dimonyo. Dinmagop iray amin ya ombaley ed arap na saman ya abung. Amayamay iray pinapaabig ton manliliknay nambabangil a sakit tan pinapaekal to ray dakerakel a dimonyo. Ag to pinapaesel iray dimonyo, lapud kabat da no siopay Jesus.

Diad ontombuk ya agew, ambilonget ni nen binmangon si Jesus. Linmad sakey a mareen a pasen tan nampikasid man. Balet inanap nen Simon tan saray kakaiba to si Jesus. Nen nalmo ra inkuandad sikato, "Anapen kay amin a totoo."

Balet inmebat si Jesus, "Onla ti met a mapulong ed saray kaliber-liber a pasen, ta sikato yay makasengeg na inakaran ko dia."

Niliber toy intiron Galilea a nampupulong ed saray sinagoga tan nampapaway na saray dimonyo.

Walay sakey a lakin akating a linmad kinen Jesus, tinmalimukor ed arap to tan akikasi. Inkuanto, "No labay mo, nayaria mo ak a paabigen."

Akasian nen Jesus kanyan inyonat toy lima to, diniwit to, tan inkuanto, "Labay ko. Abig ka la!" Diad saman a bekta nakal so kating to tan inmabig. Pinaonlan tampol nen Jesus kayari ton binilin a maung, "Ag mo yan balut ibabalitad anggan siopa. Lakad pari tan panengneng ka, insan ka mangibagat onung ed Ganggan nen Moises, pian napaneknekan ed balang sakey ya inmabig ka la."

Linma la may laki, balet imbabalita tod amin a pasen so agawad sikato. Diad karakel na angibalitaan to, si Jesus ag la makaonlan maparontal ed anggan anton baley. Nanaayam la sirin ed saray pasen ya ag natotoowan, tan diman la dinadagoy totoon nanlapud amin a lugar.