12 Daniel

Samay anghil a linen so kawes to inkuanto, "Diad satan a panaon ompanengneng imay matalonggaring ya anghil Miguel a mangguaguardiad saray totoom. Insan la ondalan so panaon na ontan lan kairapan ya ag nin balut dinmalan nanlapu lad inletneg da ray bansa. No onsabiy tan a panaon, nilaban ya amin iray totoo na bansa a nisulat so kangaranan dad libro na Dios. Onolid bilay iray mayamay ed saray inaatey la: manliket ed bilay ya andi-anggaan iray arum balet manliknay andi-anggaan a kababaingan iray arum. Onsinag a singa liwaway tawen iray makabat a pangulo. Ontan met, saray ananggoyur ed saray inkatonung et anggad anggan onsinag iran singa saray bitewen.

Inkuantod siak, "Natan, Daniel, ikaput mo la so libro tan timbrian mo ya anggad isabiy anggan na mundo. Legan to ya, amayamay iray mandarak na sagput dan mangamta na kabaliksan na nagagawa."

Insan anengneng koy duaran lalakin manalalagey ed nantopag a pandel na ilog. Say sakey ed sikara tinepet tod anghil a manalalagey ed bandad tulo tan akakawes na linen, "Kapigay itonda na sarayan makapakelaw a nagagawa?"

Samay anghil inyonat tod tawen iray lima to tan nansambad ngaran na Andi-anggaan a Dios. Nadngel kon imbaga to, "Anggad onlabas so taloy taon tan kapaldua. No mansamput lay panagpairap ed saray totooy Dios, agawa la yan amin a bengatla."

Nadngel koy imbaga to, balet ag ko atalusan. Kanyan tinepet ko, "Balet panoy pangangga amin a bengatla?"

Inmebat imay anghil, "Laka la, Daniel, ta nepeg ya iyamut ira yan salita tan ag iran balut ipaamta ya anggad onsabi lay anggaan. Amayamay iray totoon nalinisan. Ag natalusan na saray totoon maoges, balet ituloy day panggagawa ray kaogsan; saray makabat labat so makatalus.

"Manlapud samay panaon ya apatonda so inagew-agew a panagbagat, salantiy manlapud samay panaon na Makapataktakot a Managderal, sanlibo, duan lasus tan samaplon agew so onlabas. Maliket iray totoon mansiansian matoor ya anggad kalabas na sanlibo, talon lasu tan talomplo tan lima ya agew!

"Sika, Daniel, mansiansia kan matoor ya anggad kasamputan. Insan ka ompatey, balet onalagey kan mangawat na tumang mo diad kasamputan na panaon."